ABOUT US

Кои сме ние?

АСМ ЕНЕРДЖИ е частна българска компания, основана от професионален екип с многогодишен опит в областта на енергетиката.
Дружеството притежава лицензия за извършване на дейността „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“, издадена от Държавната комисия за енргийно и водно регулиране на Република България .

За да получите по-подробна информация се свържете с наш консултант

Нашата мисия

Нашата мисия е да предоставим на партньорите ни повече сигурност и стабилност в бизнеса.
Да работим за общите ни интереси.
Да постигаме по-добри резултати чрез доверие и почтеност.

Ние ви предлагаме

 • Сигурност на договореното количество електроенергия съгласно вашия товаров график и общите ви годишни потребности;
 • Надеждно качество на доставената  електрическа енергия  според  утвърдените  актуални стандарти  и  нормативно регламентирани показатели;
 • Удобство на доставката – мястото на получаване е точката за присъединяване на вашите обекти към електроразпределителната мрежа;
 • Коректно отчитане на разхода по уредите за търговско мерене на обслужващото ви  eлектроразпределително предприятие или по  инсталираните ваши уреди;
 • Изгодна цена, която е стабилна и конкурентна  за  договорения  срок  на доставка.
  В доставната цена  са включени небалансите по заявени дневни графици като се добавят  и нормативно определените от ДКЕВР- акциз, такса задължение към обществото, такса за достъп и за пренос до точката на доставка;
 • Право на еднократно плащане на потребената електрическа енергия в предходния месец след издаване на крайна фактура;
 • Съдействие по процедурите, свързани с регистрацията на свободния енергиен пазар, както и по включването в нашата балансираща енергийна група;
 • Допълнителна опция: Ние ви предоставяме възможността  да се включите  в нашата балансираща група като запазите, ако желаете,  досегашния си доставчик на електрическа енергия до края на договора ви с него. Така ще може да сключвате  договори с графици за доставка на електрическа енергия, максимално близки до вашето потребление, при по-изгодни условия. Когато сключите договор  за доставка на електрическа енергия  с нашата компания, вие ще получите  още по-добри условия за балансиране.

Вие ще получите

 • Устойчиви и стабилни  доставки на електроенергия
 • Коректно и лоялно партньорство
 • Енергийни анализи
 • Експертни консултации
 • Професионални  решения  на проблеми и въпроси в сферата на енергетиката и подобряване на енергийната ефективност

История на успеха

 • Успехът на компанията и нейното устойчиво развитие зависят от степента на удовлетвореност на клиентите ни.
 • Всеки сътрудник на компанията се стреми да покрие изискванията на клиента – с отговорност, диалог и разбирателство да постигнем взаимно-изгодни договорености.
 • Високият професионализъм, знанията и уменията на сътрудниците ни са гаранция за запазване и разширяване на пазарните ни позиции, както и за подобряване на конкурентноспособността на компанията.

Back to Top