„Балансиране“

Услугата „Балансиране“:

Включване в балансираща група

Управление на „недостига“ и „излишъците“

Формиране на индивидуална фиксирана цена с покриване на разходите за небаланс

Back to Top