Страните от ЕС ще трябва да приложат изцяло европейските енергийни правила, за да може целият потенциал на пазара да се използва в полза на потребителите.

Страните от ЕС договориха общи правила за по-конкурентоспособен енергиен пазар, който предлага на гражданите и предприятията сигурни и устойчиви доставки на енергия на добри цени.

Тези правила са от ключово значение за преодоляване на предизвикателствата, пред които сме изправени днес, като например изменението на климата, прекалената зависимост от внос на енергийни ресурси и осигуряването на всеобщ достъп до енергия на приемливи цени.
Вече е постигнат напредък. Днес потребителите имат по-голям избор, цените на пазарите за търговия на едро с енергия са под наблюдение, а енергийните запаси са съобразени с нашите нужди.
В други области обаче някои страни изостават. За да се ускори процесът, Комисията ще предприеме повече действия, за да помогне на потребителите да се възползват от преимуществата на един конкурентен енергиен пазар. Мерките за задействане на вътрешния пазар на енергия  включват:

  • гарантиране на правилното прилагане на всички правила от всички страни – някои страни все още не прилагат всички правила, особено що се отнася до правилата за свързване на пазарите на газ и електроенергия  ;
  • гарантиране на осведомеността на потребителите за всички техни права, включително правото да преминат от един доставчик към друг с предизвестие от 3 седмици и безплатно. Потребителите биха спестявали 13 млрд. евро годишно, ако всеки от тях плащаше най-ниската достъпна цена на пазара;
  • насърчаване на въвеждането на интелигентни уреди за отчитане на потреблението – това ще даде възможност на потребителите да наблюдават своето потребление на енергия в реално време;
  • ясно представяне на цените, тарифите и офертите – защита за уязвимите потребители;
  • премахване на регулираните цени – това кара потребителите погрешно да си мислят, че плащат най-изгодна цена и представлява пречка пред конкуренцията и инвестициите (в момента само 9 страни от ЕС нямат регулирани цени на дребно на енергията).

Следващи стъпки

Някои държави планират подкрепа за традиционните енергопроизводители, които да държат на разположение енергиен капацитет за случаите, в които произведената от променливи източници – като вятър и слънчево греене – електроенергия не е достатъчна да покрие нуждите.
Преди въвеждането на механизми за помощ обаче е необходимо да се анализират по-задълбочено причините, поради които държавите не инвестират в повишаване на производствения си капацитет. Националните правителства трябва да разгледат и възможностите за доставки на енергия от производители в други страни от ЕС, което би могло да бъде по-изгодно.

Брюксел
Европейска комисия