В нов доклад на ЕС за повишаването на цените на дребно на енергията в Европа се предлагат начини за намаляване на разходите на потребителите и запазване на конкурентоспособността на европейските предприятия на световния пазар.

Между 2008 и 2012 г. цените на дребно на енергията в Европа нараснаха значително въпреки спада на цените на едро на електроенергията и стабилните цени на едро на природния газ. Разликите между страните от ЕС също са големи, като някои потребители плащат до 4 пъти повече от други.
В доклада се анализират причините за покачването на цените на дребно и се предлагат начини за спестяване на пари и енергия за потребителите и промишлеността.

Намаляване на разходите за енергия на потребителите

ЕС се стреми да завърши общия енергиен пазар през 2014 г. и да продължи да развива енергийната инфраструктура. Един по-либерален и координиран пазар ще засили инвестициите и конкуренцията и ще подобри ефективността в няколко области. Това ще доведе до намаляване на цените и до повече равнопоставеност в рамките на Съюза.
За да ограничат разходите си, домакинствата и предприятията трябва да подобрят своята енергийна ефективност чрез използване на енергоспестяващи продукти и практики. Потребителите трябва също да се възползват от по-добри тарифи или да преминат към по-евтини доставчици, когато това е възможно.
По-високите цени на енергията засягат най-бедните домакинства най-тежко и правителствата на държавите от ЕС трябва да обмислят социални мерки за защита на уязвимите потребители.

Поддържане на конкурентоспособността на Съюза

Разликата в цените на енергията между ЕС и другите големи икономики се увеличава. Според Международната агенция по енергетика тези различия ще доведат до свиване на износа на ЕС на енергоемки стоки, като например алуминиева стомана и керамични изделия.
Въпреки че ЕС продължава да води в износа на енергоемки стоки, може да се наложи усилията за компенсиране на по-високите цени на енергията чрез подобряване на енергийната ефективност да стигнат още по-далеч.
ЕС трябва да продължи преговорите си с международни партньори за енергийни субсидии и ограничения на износа. Когато това се налага, Съюзът трябва също да помогне за защитаване на определени промишлени потребители чрез фискални трансфери и освобождавания и намаления на данъците и налозите.

Инвестиции в бъдещето

Тъй като цените на енергията ще се покачват в краткосрочен план, днес има нужда от инвестиции в „интелигентни“ електрически мрежи и технологии за по-ефективно производство, пренос и съхранение на енергия. Заедно с общия енергиен пазар тези мерки би трябвало да доведат до понижаване на цените в дългосрочен план.
С гъвкави енергийни системи, отговорни потребители, конкурентни пазари и ефективно управление Европа ще бъде по-добре подготвена да ограничава бъдещите увеличения на цените, да плаща за инвестиции и да сведе до минимум увеличението на разходите.

Брюксел,
Европейска комисия